15. 5. 2018
Kategorie: Pro maminky

Pozor na nové změny v zákoně ohledně přijímání dětí do mateřských škol!

O tom, že nás čeká zápis do školky (letos už po druhé), jsem psala v článku „A zase nás čeká zápis do školky…“. Syn bude mít v tomto roce v listopadu čtyři roky a na školku se moc těší, aktuálně chodí na dvě dopoledne v týdnu do soukromé miniškoličky ve vedlejší obci. Avšak při zápisech teď v květnu jsem narazila na velký problém, díky kterému pravděpodobně syn nebude nikam přijat. A to, že naše obec nemá spádovou školku! Do té doby totiž skvěle fungovala ústní dohoda mezi starosty a nikdy nebyl problém. Tedy do té doby, kdy bylo v sousední státní školce dostatek míst.

Náš starosta to nyní aktivně řeší, ale pochybuji, že to bude dohodnuté do září, jelikož se přihlášky do školek uzavírají už teď. Počítám tedy se soukromou školkou na celodenní docházku, už jsem s tím tak nějak finančně smířená. Ale chtěla jsem se s vámi podělit o několik bodů ze školského zákona, které by vás mohly zajímat. Třeba se vám budou hodit…

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 331/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., zákonem č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 82/2015 Sb. a č. 178/2016 Sb.

SHRNUTÍ

ČÁST DRUHÁ

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Znění zákona účinné od 1. září 2018

§ 34

Organizace předškolního vzdělávání

1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

4) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí uvedených v odstavci 3. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.

(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (22), tzn., že musí být dítě řádně očkované

(8) Zřizovatel může určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu nebo odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 až 4 a § 35 odst. 1. O přijetí do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí, a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria pro přijímání do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 34a

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ

§ 178

Obec

(2) Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto:

  1. a) je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,
  2. b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou,
  3. c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.

(3) Pokud území obce nebo jeho část nespadá pod školský obvod ani společný školský obvod a je ohroženo plnění povinné školní docházky dítěte uvedeného v odstavci 1, krajský úřad opatřením obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo společný školský obvod základní školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 24 měsíců. Námitky proti návrhu opatření obecné povahy podle věty první může podat obec, pro jejíž území nebo jeho část je vytvořen nebo na ně rozšířen školský obvod nebo společný školský obvod základní školy, a dále obec, která zřizuje danou základní školu nebo je členem svazku obcí, který zřizuje danou základní školu. Pokud dojde některým ze způsobů podle odstavce 2 k vymezení školského obvodu pro území obce nebo jeho část, pozbývá opatření obecné povahy v odpovídajícím rozsahu účinnosti.

(4) Školský obvod se nestanoví škole zřízené v souladu s § 16 odst. 9 a školám zřizovaným jinými zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.

§ 179

Obec

 (2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3. Za tímto účelem obec

  1. a) zřídí mateřskou školu, nebo
  2. b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

(3) Na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy a pravidla zajištění podmínek předškolního vzdělávání dětí uvedených v odstavci 2 se použije § 178 odst. 2 až 4 obdobně.

(4) V rámci dopravní obslužnosti48) území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové mateřské školy a ze spádové mateřské školy, pokud vzdálenost této školy od místa trvalého pobytu dítěte přesáhne 4 km.

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo na předškolní vzdělávání?

K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí vzít přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona v aktuálním znění (s odlišnou účinností k 1. 9. 2017 děti od 4 let, k 1. 9. 2018 dětí od 3 let a s účinností od 1. 9. 2020 děti od 2 let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy). V případě, že nelze tyto děti z kapacitních důvodů přijmout nebo obec mateřskou školu nezřizuje, má obec, ve které má dítě místo trvalého pobytu, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské škole.

Dalším kritériem pro přijímání může být např. trvalý pobyt v obci, která MŠ zřizuje, určitý věk dítěte, sourozenec, který již MŠ navštěvuje apod.

Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?

Pro mateřské školy zřizované obcí nebo svazkem obcí stanovují spádové obvody obce nebo svazky obcí podobně, jako je tomu u základních škol. Obec musí zajistit místa v mateřské škole pro děti s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu, které mají nárok na přednostní přijetí (od 1. 9. 2017 děti od 4 let věku, od 1. 9. 2018 děti od 3 let věku a od 1. 9. 2020 děti od 2 let věku). Požádat o přijetí může zákonný zástupce dítěte v kterékoliv mateřské škole, pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.

Kdo má nárok na přednostní přijetí do mateřské školy?

Přednostně musely být v květnu 2017 přijaty od školního roku 2017/2018 děti čtyřleté a starší. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. O znění dalších kritérií rozhoduje ředitel konkrétní školy a jejich stanovení je zcela v jeho kompetenci. Konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitel školy před termínem zápisu. Při zápisu v květnu 2018 budou přednostně přijímány děti tříleté a starší, od roku 2020 děti od dvou let. V případě, že má mateřská škola volná místa do kapacity stanovené v rejstříku škol a školských zařízení, přijímá děti až do tohoto počtu (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné již nyní přijmout děti od dvou let věku. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Je-li dítě, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Při zápisu vyhlášeným ředitelem pro následující školní rok je ředitel povinen přijmout všechny žádosti o přijetí u dětí od věku 2 let (tento věk musí dítě dovršit nejpozději do 31. 8. daného roku).

Odvolacím orgánem je pro školy příslušný krajský úřad. Zde mohou také podat zákonný zástupce stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu (tím je ředitel MŠ při rozhodování o přijetí) v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *